Vedení účetnictví

  • kontrola a zpracování účetních dokladů,

  • inventarizace majetku a závazků,

  • účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha),

  • evidence majetku (vč. odpisů),

  • pravidelné měsíční závěrky (přehled klienta o hospodaření),

  • zpracování cestovních náhrad (knihy jízd, stravné, apod.),

  • skladové hospodářství,

  • rekonstrukce účetnictví.

Ukázky tiskových sestav